Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Náš celoroční vzdělávací program „Poznáváme svět kolem nás" rozvíjí dítě v oblasti biologické, psychické, sociální... Dítě získává možnost naučit se potřebné dovednosti, poznávat žádoucí hodnoty a učit se získávat samostatné postoje důležité pro plynulý přechod do základní školy.

Hlavním úkolem mateřské školy je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou vzhledem ke svému věku a možnostem samostatné, schopné se dívat kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků. Probouzíme u dětí aktivní zájem o hru a chuť objevovat nové věci prožitkovým učením. Vedeme děti k poznávání okolní přírody, probouzíme citový vztah k přírodě, poznávání lidových zvyků, tradic, svátků. Učíme děti základním sociálně kulturním dovednostem a návykům, vytváříme pozitivní vztah k výtvorům lidské práce i k lidem samotným.

V mateřské škole se zaměřujeme na ekologickou výchovu, kterou chápeme jako získávání poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Učíme děti pochopit živou a neživou přírodu, vztahy mezi jednotlivými organismy, působení člověka na přírodu.

K naplnění výchovných úkolů je třeba vytvářet dostatek podnětů vycházejících z poznávání a hodnocení přírody. Základem je hra, která se promítá do všech výchovných činností a pomocí níž dítě získává prvotní vědomosti a znalosti o životě lidí, jejich práci, vzájemných vztazích a vztahu k přírodě.

 

Vzdělávací záměr

Rozvíjíme osobnost dítěte, jeho individualitu, zaměřujeme se na dosažení optimální úrovně osobního rozvoje, učení a poznání a vedeme dítě k získávání zkušeností pro jeho další celoživotní vzdělávání. Posilujeme schopnost dítěte vnímat a porozumět jevům a dění kolem sebe, vedeme ho k chápání a poznávání vztahů, vazeb a souvislostí.

Učíme dítě poznávat hodnoty naší společnosti, chovat se a jednat podle nich. Podporujeme vnímání růzností a rozdílných hodnot společnosti. Prohlubujeme schopnost komunikovat, spolupracovat, podílet se a rozhodovat o činnostech.

Vedeme dítě k vnímání a poznání sebe sama, svých potřeb a možností, k vytváření sebevědomí a sebedůvěry. Dále k poznání, že může jednat svobodně, že může svou životní situaci ovlivňovat a zároveň být zodpovědné za své chování a jednání.

 

Vzdělávací cíle

- Připravujeme dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

- Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí a umožňujeme jim dospět v době, kdy opouštějí mateřskou školu v optimální úrovni osobního rozvoje a učení, která je pro ně individuálně dosažitelná.

- Rozvíjíme u dětí souvislé vyjadřování – práce ve skupinách, předpoklad intenzivnějšího řečového kontaktu s dospělými a dětmi.

- Podněcujeme děti k samostatnému myšlení na základě přímých zážitků a probouzíme u nich chuť objevovat, naslouchat a dívat se kolem sebe, všímat si rozmanitostí, změn a dění v nejbližším okolí. Vedeme děti k odpovědnému vztahu k přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Učíme je poznávat, pomáhat a chránit vše živé i neživé.

- Posilujeme samostatnost dětí a jejich sebedůvěru (při celodenním styku s dětmi a při všech příležitostech….).

- Rozvíjíme přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je komunikovat bez zábran s dětmi, s dospělými, učíme je naslouchat druhým. Spolupracujeme, respektujeme společná pravidla, pomáháme si navzájem. Vedeme děti k vzájemnému respektu a toleranci. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled a chování.

- Podporujeme zdravý způsob života, ve smyslu zdravé stravování, dostatek pohybu, prevence rizikového chování, přátelské vztahy mezi dětmi i dospělými, pozitivní, vstřícná atmosféra a vzájemná důvěra.

- Podporujeme kamarádské vztahy mezi dětmi, citlivé jednání a poznávání základních lidských citů – ve spolupráci s rodiči (využití loutkových her, literárních děl, apod.).

- Spolupracujeme s rodiči děti a s mnoha dalšími institucemi. Vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které obohacují život dětí v mateřské škole. Učíme se chovat otevřeně, dotazovat se a svobodně vyjadřovat názory a přání.

- Na základně dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plníme i úkol diagnostický. Zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem nadaným.