Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do tří tematických bloků.

-  Příroda kolem nás - V tomto bloku získáváme poznatky o živé a neživé přírodě pomocí všech smyslů, záměrně si všímáme rozmanitostí a změn v přírodě během celého roku. Vedeme děti k pochopení, že jsou součástí přírody. Učíme děti přírodu vnímat, chápat a chránit, udržovat a zlepšovat životní prostředí. 

-  Moje radosti - V tomto bloku dětem přibližujeme tradice, zvyky, obyčeje a vytváříme k nim kladný vztah. Navozujeme klidnou a radostnou atmosféru, umožňujeme dětem citové prožitky a vytváříme pohodu. Vedeme děti ke společnému prožívání svátků a oslav. S využitím her a pohádek prohlubujeme vzájemné sociální vztahy.

-  Já a můj svět - V tomto bloku pomáháme dětem s adaptací, s navazováním nových vztahů a přátelství. Učíme děti žít ve společenství druhých lidí a spolupracovat s vrstevníky. Přibližujeme strukturu rodiny a vzájemné citové vazby. Seznamujeme je s okolním prostředím, se životem na vesnici. Rozlišujeme různé druhy dopravních prostředků a vedeme děti k uplatňování zásady „vidět a být viděn“. Učíme děti poznávat a vnímat své tělo, vytvářet zdravé životní návyky.

Hlavní tematické bloky vycházejí z vizí a koncepce mateřské školy. Tematické bloky jsou závazné pro všechny třídy, určují širší obsahový rámec. Každý blok je dále rozpracován do tematických částí, ze kterých si každá třída volí ty části, které odpovídají konkrétním potřebám a specifikům jednotlivé třídy. V průběhu školního roku nemusí být vyčerpány všechny tematické části. Tematické části nejsou časově omezeny, jejich délka a doba zařazení do programu je dána aktuálními potřebami a situací ve třídě. Tematické části rozpracovávají učitelky a tvoří obsah třídního vzdělávacího programu. Obsahová část vzdělávacího programu je pravidelně hodnocena z hlediska školy i jednotlivých tříd.