Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Škola byla postavena v letech 1930 – 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta Masaryka nese škola jeho jméno – byla zbudována v roce jeho osmdesátin. Připomínkou velkolepé slavnosti tehdejšího otevření školy se dodnes konají školní akademie.

profil1

Již tehdy patřila tato škola mezi nejmodernější v celé republice. Její řešení, uspořádání a vybavení vzbudily pozornost nejen školských odborníků, ale i veřejnosti. Velkému zájmu se těšila dokonce i v zahraničí. Od té doby se nároky změnily a to vedlo k dostavbě dalšího školního areálu (jídelna, MŠ, byt školníka) a později k přístavbě tří nových učeben. Zároveň probíhá postupná modernizace vybavení.

Současná budova nabízí základní vzdělání až čtyřem stovkám žáků najednou. V jejím vybavení nechybí odborné a poloodborné učebny (počítačová učebna s interaktivní tabulí a špičkovým multifunkčním zařízením; učebna přírodopisu taktéž s interaktivní tabulí a videomikroskopem; učebny zeměpisu, chemie a fyziky s kvalitní laboratorní, měřicí a prezentační technikou, cvičná kuchyň, venkovní okrasná zahrada, školní dílny). Ve všech ročnících probíhá výuka dle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro tebe“.

profil3   profil2

Odborná učebna fyziky a chemie            Počítačová učebna

V rámci školní výuky organizuje škola pro žáky plavecký výcvik, školy v přírodě, adaptační pobyty či lyžařský výcvik. Protidrogová prevence je zajištěna zapojením se do programů profesionálních agentur. Škola zprostředkovává návštěvy kulturních a sportovních zařízení.

profil4   profil5

Lyžařský výcvik                                            Plavecký výcvik

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 9. třídy. V sedmém ročníku je žákům do výuky začleněn 2. cizí jazyk. Od tohoto ročníku si žáci taktéž vybírají volitelné předměty. Škola každoročně zapojuje žáky do meziškolních soutěží. Účastní se olympiád z českého jazyka a matematiky, jsou zapojeni též do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci druhého stupně se od 6. ročníku setkávají s testováním Scio, které mnohé střední školy využívají v rámci příjímacího řízení. V rámci výuky škola pro žáky pořádá exkurze.

Na škole pracuje školní parlament. Volení zástupci 2. stupně zde předkládají návrhy pro změny a další akce ve škole.

profil6   profil7

Exkurze v cukrovaru Dobrovice               „Den naruby“

Vedle své hlavní náplně škola poskytuje i spoustu mimoškolních aktivit sportovního, kulturního, jazykového, vědeckého a uměleckého zaměření. Disponuje hrnčířským kruhem a keramickou pecí, tělocvičnou i venkovním hřištěm. Kromě množství rozmanitých zájmových útvarů škola organizuje pro žáky různé sportovní soutěže (Černilovská laťka, Běh pro zdraví), dále fotografické soutěže na různá témata, zapojení do mezinárodních soutěží a projektů (Pod modrou oblohou, eTwinning) či účast na celosvětové soutěži v programování robotů First Lego League. Ve všech těchto aktivitách dosahují žáci pěkných výsledků. Možnosti využití volného času nabízí i školní knihovna a školní klub.

profil8   profil9

Běh pro zdraví                                            Školní hřiště

profil10   profil11

Školní klub                                                  Kroužek textilní a keramické tvorby

profil12   profil13

Dramatický kroužek                                   First Lego League

Mateřská škola má kapacitu 120 dětí, které jsou podle věku rozděleny do pěti tříd. Budovy mateřské školy jsou po rekonstrukci a byly vybaveny převážně novým nábytkem. V nedávné době byly na zahradách zbudovány nové hrací komponenty a přírodní herní prvky, které rozvíjejí tvořivost, fantazii, pohybové dovednosti, obratnost a jiné schopnosti dětí.

Hlavním úkolem mateřské školy je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou vzhledem ke svému věku a možnostem samostatné, schopné dívat se kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků. Celoroční vzdělávací program „Poznáváme svět kolem nás" přispívá k rozvoji dítěte v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální). Dítě získává možnost naučit se potřebné dovednosti, poznávat žádoucí hodnoty a samostatné postoje pro plynulý přechod do základní školy.

Mateřská škola nabízí zajímavou standardní i nadstandardní péči, zájmové kroužky, kulturní a sportovní akce, logopedickou péči. Plánuje různé školní akce, úzce spolupracuje s rodiči.

profil14   profil15

profil16   profil17

Mateřská škola

Školní družinu může navštěvovat až 60 žáků. Její činnost probíhá zejména v odpoledních hodinách, kdy zábavným charakterem prohlubuje, rozvíjí a aplikuje poznatky a dovednosti získané ve výuce na základní škole. V případě zájmu ze strany rodičů je otevřena i v době prázdnin.

profil18   profil20

profil19   profil21

Školní družina

Nezbytnou součástí školy je školní kuchyň s jídelnou splňující požadavky moderního stravovacího zařízení. Nabízí výběr ze dvou hlavních jídel a zabezpečuje pro MŠ dopolední a odpolední svačiny.