Provozní řád víceúčelového hřiště

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů
a návštěvníků hřiště, a proto jej musí bezpodmínečně dodržovat.

 

Čl. l

Využívání hřiště

1. Zřizovatel víceúčelového hřiště (dále jen hřiště) je obec Černilov.

2. Provozovatel hřiště: Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov.

3. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, basketbal, badminton, florbal…) a atletickým disciplínám.

4. Uživatel hřiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů, případně pokynů správce hřiště.

5. Výdej příslušenství (kůly, sítě, branky apod.) zajišťuje správce hřiště na základě telefonické objednávky za poplatek 100 Kč. Délka pronájmu není rozhodující, ale musí být se správcem předem domluvena.

 

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1. Za provoz hřiště odpovídá správce dostupný na tel. čísle 728 183 140.

2. Denní provozní doba hřiště:

- dny školního vyučování od 15,00 do 20,00

- dny pracovního volna a v období školních prázdnin od 8,00 do 20,00 hodin

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit, nebo zcela zrušit provoz.

4. Zřizovatel ani provozovatel hřiště neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.

5. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

6. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování.

7. Způsobenou škodu na zařízení je povinen uživatel uhradit v plné výši, pokud škoda vznikla úmyslným poškozením nebo nesprávným užíváním.

   

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2. V této souvislosti zde platí zákaz:

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, nebo ve    

  znečištěné obuvi

- jízdy na kole a jízdy na kolečkových bruslích

- vstupu na hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu

- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa

- konzumace alkoholických nápojů

- požívání nápojů na bázi coly (Coca - Cola, Kofola atd.)

- vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek

- kouření v celém areálu

- vstupu se zvířaty

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem, nebo jiným způsobem

- lézt po konstrukcích, sítích a oplocení

- po povrchu je zakázáno smýkat těžké předměty

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.

4. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6. Zřizovatel ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy a jejich následky vzniklé na hřišti.

 

Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.případě neuposlechnutí výzvy bude nedodržení provozního řádu řešeno společně s Policií ČR.

2. Zjištění nedodržování ustanovení podle provozního řádu, nebo jiného porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště.

 

Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem účinnosti. Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání:                           112                  

Hasiči:                                         150                 

Policie ČR:                                  158                 

Záchranná zdravotní služba:       155                 

 

V Černilově dne 14. 9. 2015

Dne 21. 9. 2015 schváleno Radou obce Černilov