OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Poskytnutá dotace na projekt s názvem „Nový přístup ke vzdělávání na ZŠ a MŠ Černilov“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002291“.

 

Finanční rámec projektu Částka (v Kč) Podíl na celkovém rozpočtu (v %)
Celkové způsobilé výdaje projektu 1 278 273,00  
Dotace 1 278 273,00 100
z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu [§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel]; 1 086 532,04 85
z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel] 191 740,96 15

 

 

4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2016

celková doba realizace projektu 24 měsíců

datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2018